CURS PRESOPUNCTURA PDF

Strictly Necessary Cookies. These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in. Pentru cursuri de Reiki Traditional / Usui Reiki Ryoho organizate de Presopunctura, Reflexoterapia, Relaxoterapia, Aromoterapia, Cromoterapia, Fitoterapia si. Sanatate,longevitate cu produse naturiste tibetano-chinezesti,TIANSHI,TIENS. Aparate TIANSHI,TIENS pentru intretinerea si refacerea litate.

Author: Mum Yotaur
Country: Tajikistan
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 5 July 2013
Pages: 213
PDF File Size: 16.42 Mb
ePub File Size: 19.24 Mb
ISBN: 329-5-85691-550-5
Downloads: 7490
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Grotaxe

Presopunctura Informatii generale pentru oricine doreste sa incerce- presopunctura. Ivan Graziani Ivan Graziani. Ivan Turbinca Ivan Turbinca. Mihail Bulgakov – Ivan Vasilievici.

Sabin lvan, cunoscutspecialistin balneofizioterapieqi recuperare, foloseqtecu succes, in paralel, si unele terapii naturiste printre care acupunctura gi presopunctura. De aproape20 de ani este prezentcu articole in presd despremedicinanaturistd. Urmare a unei indelungate practici qi experiente, public6, in anul,Presopunctura, un masaj la indem6na oricui”,la Editura Medical6, prima lucrare de acest gen in limba lomAn6.

Sabin Ivan publicS, in anullucrarca dc memorialistic[ ,Anchetat, anchctator”, iar in prczcnt lucreazd,in colaborare,la un ,Dictionarcnciclopcdicdc medicindnaturistS”.

Kochi Method cu maestrul Naoya Kochi

Brirkenthal, ipTi;’3′ tluiUaiui -bouravurur ;ffi;jir ]i: Aceste metohe naturale de tratament fowneazdnoul capitol al medicinii, denumit biolerapie. Presopunxtura considerl c[ aceste terapii naturale vor fi medicamenlele secolului’ al XXI-lea!

De ce presopuncturaa in plin avdnt al medicamentelor de sintez6? Cele peste35 de specialitdli. Nu s-au dovedit ele, antibioticele,cele mai efi’cientemijloace de lupti impotriva microbilor?

Aspirina si piramidonul n-au fost destul de eficiente impotriva febrei sau i iurerilor? Cortizonul n-a ajutat el oare atdlia bolnavi cu reumatism sau astm broryic? Ba, dimpotriv5, nimeni nu contestA medicamentul, acest auxiliar prelios al omului’ gralie qi cdruia a fost posibild menlinereaunei bune stdri. Progresul civilizagiei m 6 mai ales la bolnavii oricui, provoac[ hemoragiidiggsl1ve’ pierd 0’3 ml sdnge l se. Iatd intrebareape care’ pune in m9d’j19sc’ si-o va oricare crtiioidupa Si ne vindecamatdtde repede,’ciriar 3T rarameolcamentel Tot bunicuta ne tr.

De unde au invdtat strdmoqii noqtri ,trasul. Epentru indigestie masajuf punctului situatla bazadegetuluimare,in palma. ImpreunareamAinilor, in momente solerirne. Ne-am intrebat vreodatd de ce miculul qcolar, c6nd nu r6spunde prea bine. J” nr”, Dimpotnvi beriene. Orice bolnay, indiferentde v6rstd,fie ca metodi unic6 de tratament,fie asociatdprescripliilormedicale. Orice mamdsaubunicutd,iei dintdi ,medici. S[ nu-uit6mnici punctelep””tr” rareadurerilordupdtraumatismesauinvingereatracului.

In plus, cdntdreliiau la dispoziliepunbti pentru tonifiereaplrmdnilor qi regrarearrtmurui’respirator’ si a mu;chiuluidiafragm. Ucrs oricine caredorestesi-gi ajuteo rudd,un prieten,un. Conform gAndirii taoiste, Univeriul esteun tot fo.

Kochi Method cu maestrul Naoya Kochi- Cursuri – Physio Sport Therapy Academy

TAO ne ,mai spune ci omul este in armonie cu en’ergia cosmica din care a luat naqtere viata. Ruperea legdturitoi dintre om si Uniivers contribuie la producerea bolilor.

  ALGUNOS ASPECTOS DEL CUENTO JULIO CORTAZAR PDF

Lnergto, o n de nutrilieprovinedin aerul sr drnalimente. J, yngetui si organice’ tichide. Calitatea enersiei starea piefii’ oriceboariaacesteia! Ea este o piezengd, subdiversedenumiri: Oe”i-;;A; metabolismulcelular estetot o formi de existenld moleculele. Ary1sle energie,ti ninlete-vii, are in p. Perturbqria lor inseamia t ioti, io, dr. Ac’estfapt s-a datorit interzicertt.

Dintre meridianelesecundare amintim pe cele t’rrriltuseii tendinonrusatlare. Currs meridianelecurioase,cele mai impoitante stn. Vasulde se gisesc anumite puncte care’ stimula-te’ prin Pe cortceptie VC situatpe linia mediandanterioaraa comului.

CURS DE MASAJ SI PRESOPUNCTURA

Ele au rolul uirei supape, interie”ina T”i. Punctele sunt situate in mici depresiuni’ale pielii, prssopunctura. Ele dispar irumai atunci cdnd pe’locul’r6spectiv au survenidmodifrciii: Cele mai importante, din punct de vedere lerapeulic, se gaselc la exlremitatile membrelor, sub coate si sub genunchi.

Dintre acestea mai bine de jumdtate se afl6 localizate pe pavilionul urechii, folosite, agadupd cum spuneam,pentru acupunctur5 Supral. Pe fiecare meridian se gdsegteun numdr fix de puncte, ele a. Punctele se noteazdcu iniliala meridianului cdruia ii apartin. De exemplu, punctul Fr: F este initiala meridianului ficatului, iar l, numdrul-de ordine al punctulu’i pe acest meridian.

Aceastl numerotare a punctelor iru existd in China. Pentru chinezi fiecare punct poarti un nume in legituri cu topografia si actiunea sa, a predopunctura traducere exactd in alte limbi este foarte dificil[.

Cele mai multe denumiri, mnemotehnice,folosescnumeroasemetafore,extrem de sugestive: Boicil C, fizi6logic,vitamina Fig. Pictograma punctului De la vechii chinezi ne-a rimas si pictograma punctului Hsue fig.

U a”in”tdlnire aj tuturor energiilor, o caracteristici a punctului activ.

Pe suprafata pielii sunt proiectate toate organele corpului Si acest principiu, ca de altfel qi restul celorlalte, este de neintelespen’truoccidentali. Metooa nrin intermediul unui vibrator punctiform. Existentaunor zone dureroase,proiectatepe piele, cu ocazia imbolnaviri’i auunritor organe, este confirma-t[ pi de medicina o. La in’ceputulsecolului nostru, neurofiziologul englez H. Head stabilegtepe piele anumitezone,careii poartanumele,ce devin dureroasein caz de boal6. FiecSruiorgan bolnav ii corespundeo anumitdzond dureroasd.

Kohlrausch2au masatacestezone dureroaseqi nu micd le-a fost mirarea cAnd au descoperit cd suferinja respectivului organ in special durerile a fosf amelioratd. Ulterior, zonele lui Head au fost stimulate cu aiutorulcaldurii sauinjectirii localede novocaini. Asa, de exemplu,in boli de ficat se pot descopericAtevapuncte dureroaseintr’eomoplatul drept qi coloanavertebralS;in angina pectorald,dureri in gdt, maxilar sau ceafr. Desigur cd aceste hureri proiectateau un alt mecanism,in contextul fiziopatologiei m6derne,in compara iecu cea tradilionald chinez6′,care, IepetSm,ne spunecd ele sunt proiecqiienergeticeale organelor.

  CMII FOR BUSINESS PROCESS INFRASTRUCTURE PDF

Aceasti teorie a reflectdrii organelor pe anumite segmente de corp are o vechime respectabili. Conform unei teorii filozofice foarte vechi, de reflectarea macrocosmosuluiin microcosmos,chinezii qi egiptenii consideraumulte segmente. Astfel corpul omului esteminiaturizatpe fa! Folosindu-sede proprietatea chiar diagnosticaorputern ffi:. Stimularea anumitorpunctede pe unelesegmente poatgfi fhcutdcu ajutorulmasajului.

Legii celor cinci elemente”: Proiectiacorpului in mdini dupi Rahlp Alan Dale. Hirata a stabilit, in anul12 benzi transversale. Zonele respectivedevin mai dure cdnd suferintaorganutui presopunctua la acel niv,elesteprodusade un excesenergetic”lANG. J ;;i;;; rmbornavrrea se datore;teunui excesde cnergielNN.

Echilireciprocaaitrtugere qi-Jt ot pi”i”ttt continudmigcare. Dupd devin Distrugereareciproci a elementeloreste cunoscutdsub numelede ciclul K0 fig’ l2. Odre organul qi meridianul riirichiului cdt si gustul sdrat au fost ele asociateld intAmplare elementului ap6?

Privind cicluJ KO, de distrugere, se observd cd apa distruge focul.

Deci rinichiul, de pe coloana apei, distruge inima qi vasele, de pe coloana focului. Acest fenomen este confirmat gi de fiziopatologia modernS: Presopuncutra, mai pot fi date gi alte exemple cu astfel de interpretdri, pentru presopuntcura demonstralogica ,Legii celor cinci elemente”. Sinitatea inseamni scurg’erea armonioasl a energiilor prin corp, iar boala, orice perturbare surveniti in circulatia lor Din cele expuse pdni acum am vdzltttcd sdndtateaeste condilionatdde echilibrul energiilor INN qi IANG, rezultat dintr-o scurgere armonioasdprin toate meridianele corpului.

Sin[tatea mai depinde, in mare mdsur5, qi de rezonan aenergi32 uman’ iior macrocosmosuluicu cele ale microcosmosului cauzele’ boala’ va. I enelgiile ;;;;;;;, care psihice energiile vin din cosmos ‘ ;;;il”‘cosmice’ ci pamant ‘ drn care vtn alimentare Suntt. Daca ffiil “;;;;;i curss ajutorutlor echllibrulerieigeticnu va fi restabilit. Vechii chinezi consideraucd numai un medic inferior se ocupd de tratarea bolilor deja apdrute.

Multd vrerne,in Presopunnctura de familie isi primeau onorariul atAtatimp cAt nu aveaude ingrijit rrici un bolnav: Se observddeci cd obrectivulmajor al mediciniitradilionale este inceperea tratamentului cAt mai precoce sau chiar mai inainte ca boala sd se fi produs.

Imbolnivirea era socotiti ca o ,tdiere a propriului trunchi” sau ,rizvrdtire impotriva propriei tale ridicini”. Acesta,cir-rpIce i-a clxamitlat,constat6ndanumite modificlri la nivelul organuluibolnar, simptorleobiective. Acest diagnostii reflectdmodificirilc survcnitela nivelul organuluibolnav,in intimitateacelulelorsale. Diagnosticulsii-rar fi crprimat dezechilibrulenergeticdepistat,iar tratamentular fi urmdrit, prin rnrjloaceleamintite,restabilireasa.

Pentm acestemotive’ o astfel dc nredicinirmai estenumitd qi energ,elicu. Trebuie spus cd la acestultim critcriu sc puttctelor si mcridianclor.